Καταστατικο

Του υπό ίδρυση σωματείου, με την επωνυμία

ΕΝΩΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΧΙΟΥ

Άρθρο 1ο – Επωνυμία και Έδρα – Σκοπός

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΧΙΟΥ – ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ», με έδρα την πόλη της Χίου, όπου θα στεγαστούν τα γραφεία του.

Άρθρο 2ο – Σκοπός του Σωματείου

Σκοπός του σωματείου είναι η σύσφιξη των σχέσεων των απανταχού εκτός Ελλάδος αποδήμων – ομογενών χιακής καταγωγής, η μεταξύ τους γνωριμία και επικοινωνία και η συνάντησή τους όταν βρίσκονται στη Χίο με στόχο τη δημιουργική συνεργασία τους και την δραστηριοποίηση του ανά τον κόσμο χιακής καταγωγής Ελληνισμού, για την διατήρηση και ενδυνάμωση των χιακών ελληνικών παραδόσεων και του χιακού πολιτισμού, και την ενίσχυση και στήριξη με κάθε μέσο της γενέθλιας πατρίδας μας, της Χίου.

Άρθρο 3ο

 1. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων στη Χίο, όπως συνεστιάσεων, διαλέξεων, συμποσίων, χοροεσπερίδων, σεμιναρίων, παραστάσεων εκδρομών και λοιπών επιμορφωτικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του σκοπού που αναφέρεται παραπάνω.
 2. Ακόμη το σωματείο μπορεί να συνεργάζεται με υπηρεσίες (δημόσιες ή μη), οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτιστικούς φορείς, παραγωγικές τάξεις και άλλα σωματεία Ομογενών (εντός και εκτός Ελλάδος), τα οποία επιδιώκουν του ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση η συνεργασία αυτή δεν μπορεί να αποβεί σε βάρος του σκοπού και των συμφερόντων του σωματείου.
 3. Μπορεί επίσης να δημιουργεί διάφορα τμήματα , όπως κυριών, νέων και νεανίδων κ.λπ., τα οποία θα λειτουργούν βάσει εσωτερικού κανονισμού, που θα συντάσσεται από το Δ.Σ. και θα επικυρώνεται από την Γ,Σ. Του σωματείου.
 4. Το σωματείο μπορεί να εκδώσει δελτίο τύπου ή εφημερίδα, της οποία η έκδοση θ’ αναφέρεται και θ’ αποβλέπει στην επίτευξη του αναφερομένου παραπάνω σκοπού του.
 5. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη του σωματείου στην πολιτική και την θρησκεία.

Άρθρο 4ο – Μέλη

 1. Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
 2. Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε απόδημος – ομογενής, εφ’ όσον είναι ενήλικος, έχει χιακή καταγωγή ή έχει τελέσει γάμο με ομογενή χιακής καταγωγής, έχει διαμείνει στην αλλοδαπή τουλάχιστον επί μία τριετία και διατηρεί την ελληνική ιθαγένεια, μετά από αίτηση του στο Δ.Σ., στην οποία δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τις καταστατικές αρχές του σωματείου. Σε περίπτωση που η αίτησή του θ’ απορριφθεί, το υποψήφιο μέλος έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει αμετάκλητα για την εγγραφή του ή όχι.
 3. Για την εγγραφή νέου μέλους καταβάλλεται (ως δικαίωμα εγγραφής) το ποσό των 1.000 δρχ. Το ποσό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γ.Σ.
 4. Όλα τα τακτικά μέλη έχουν ίσα δικαιώματα,. Ιδιαίτερα δικαιώματα δεν απονέμονται ούτε αφαιρούνται , χωρίς την έγκριση της Γ. Σ.

Άρθρο 5ο

 1. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Δ.Σ., άτομα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο σωματείο κι έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη του σκοπού του, εφ’ όσον δεν έχουν την ιδιότητα του τακτικού μέλους.
 2. Επίσης επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν με απόφαση του Δ.Σ., και των τακτικών μελών του σωματείου, εφ’ όσον δεν έχουν τις προϋποθέσεις να γίνουν τακτικά μέλη.
 3. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στη Γ.Σ. και να παίρνουν τον λόγο, δεν έχουν όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Επίσης δεν υποχρεούνται στην καταβολή της ετήσιας συνδρομής.

Άρθρο 6ο – Υποχρεώσεις Μελών.

 1. Όλα τα μέλη υποχρεούνται να γνωρίζουν το καταστατικό του σωματείου. Να μην ενεργούν αντίθετα προς τους σκοπούς και τα συμφέροντα του σωματείου και να συμβάλλουν με κάθε μέσο στην εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του.
 2. Κάθε μέλος αποβάλλεται από το σωματείο και χάνει την ιδιότητα του μέλους, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., η οποία παίρνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, στις εξής περιπτώσεις:


Α. Με τον θάνατο του μέλους.
Β. Όταν το μέλος καθυστερεί αδικαιολόγητα τουλάχιστον τρεις (3) ετήσιες συνδρομές του.
Γ. Όταν αποδεδειγμένα ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς και τα συμφέροντα του σωματείου.
Δ. Όταν καθ’ υποτροπή εμποδίζει ή διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. και των λοιπών οργάνων του σωματείου.
Ε. Όταν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για βαρύ ατιμωτικό αδίκημα.

 1. Στις περιπτώσεις Α και Ε το μέλος αποβάλλεται αυτοδίκαια. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις το μέλος αποβάλλεται αφού πρώτα έχει κληθεί σε απολογία. Σε περίπτωση που θ’ αρνηθεί να απολογηθεί ή θ’ απολογηθεί χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, θεωρείται ότι συνομολογεί τα παραπτώματά του.
 2. Η απόφαση του Δ.Σ. περί αποβολής, γνωστοποιείται στο υπό διαγραφή μέλος, το οποίο έχει δικαίωμα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από της κοινοποίησης της απόφασης, να προσφύγει στη Γ.Σ., η οποία θα αποφασίσει αμετάκλητα για την αποβολή του ή όχι από το σωματείο.

Άρθρο 8ο – Διοικητικό Συμβούλιο.

 1. Το σωματείο διοικείται από 7μελές Δ.Σ. που εκλέγει η Γ.Σ. των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών, με μυστική ψηφοφορία. Οι πρώτοι 7 κατά σειρά πλειοψηφίας ανακηρύσσονται τακτικά μέλη του Δ.Σ. και οι υπόλοιποι 3 από τους πλειοψηφίσαντες αναπληρωματικοί.
 2. Οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι καλούνται εγγράφως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κατά την σειρά επιτυχίας τους, κάθε φορά, για να αντικαταστήσουν συμβούλους που παραιτήθηκαν ή που έχασαν την ιδιότητα του μέλους.
 3. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής (2).
 4. Μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. έχουν δικαίωμα επανεκλογής.
 5. Δ.Σ. του οποίου η θητεία έληξε παραμένει στα καθήκοντα του, μέχρι να εκλεγεί σε σώμα το νεοεκλεγμένο Δ.Σ., με δικαίωμα διαχειρίσεως μόνο των επειγουσών υποθέσεων του σωματείου.
 6. Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. μέσα σε 30 ημέρες από την εκλογή του καλείται με φροντίδα του πλειοψηφίσαντος συμβούλου σε πρώτη συνεδρίαση, για να συγκροτηθεί σε σώμα. Σ’ αυτή εκλέγεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, ο Ταμίας και οι Έφοροι των τμημάτων του σωματείου.

Άρθρο 9ο. – Συνεδρίαση του Δ.Σ.

 1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο τακτικά και έκτακτα μετά από πρόσκληση του Προέδρου, με την οποία γνωστοποιούνται τα προς συζήτηση θέματα, με πρωτοβουλία του ή όταν τούτο ζητήσουν 3 από τα μέλη του, με γραπτή τους αίτηση, στην οποία θα αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέματα. Σε αυτήν την περίπτωση ο πρόεδρος έχει υποχρέωση να καλέσει σε συνεδρίαση το Δ.Σ. μέσα σε 15 ημέρες απ’ την υποβολή της αιτήσεως.
 2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται περισσότερα από τα μισά μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται όταν συμφωνήσουν περισσότερα απ’ τα μισά μέλη του, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η λήψη αποφάσεως αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση κατά την οποία επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Σε περίπτωση που υπάρξει πάλι ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 3. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, υπογραφόμενα από όλα τα μέλη, στα οποία καταχωρούνται οι αποφάσεις και τα συζητηθέντα θέματα και μνημονεύονται συνοπτικά οι γνώμες των μειοψηφησάντων σε λήψη αποφάσεων μελών.

Άρθρο 10ο – Απώλεια Ιδιότητας Μέλους Δ.Σ. – Αντικατάσταση.

 1. Κάθε μέλος του Δ.Σ. χάνει την ιδιότητά του αυτή με απόφαση του Δ.Σ.:


Α. Μετά από αιτιολογημένη γραπτή αίτησή του.
Β. Μετά από αδικαιολόγητη απουσία του από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για ένα συνεχές έτος.
Γ. Μετά από διαγραφή από το σωματείο με το καταστατικό.

 1. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λάβει θέση μέλους του Δ.Σ. πρόσωπο, το οποίο δεν έχει εκλεγεί από την Γ.Σ. σαν τακτικό ή αναπληρωματικό.
 2. Όταν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών, κενωθούν δε κατ’ οποιονδήποτε τρόπο τέσσερις τουλάχιστον θέσεις μελών του Δ.Σ., το Δ.Σ. θεωρείται αυτοδικαίως παραιτημένο, του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του, υποχρεωμένου να συγκαλέσει εντός ενός μήνα Γ.Σ., για ανάδειξη νέου Δ.Σ. με κανονική θητεία.

Άρθρο 11ο – Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις Δ.Σ.

 1. Το Δ.Σ. επιβλέπει και εφαρμόζει το καταστατικό αυτό και τις αποφάσεις των Γ.Σ.
 2. Κατά την πρώτη συνεδρίαση κάθε τριμήνου, πληροφορείται απ΄ τον Ταμία την οικονομική κατάσταση του σωματείου, του προηγουμένου τριμήνου.
 3. Αποφασίζει για την εγγραφή ή διαγραφή των μελών του σωματείου.
 4. Συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και απολογισμό.
 5. Παρακολουθεί τη λειτουργία των επιμέρους τμημάτων του σωματείου, συντονίζει τις εργασίες και συντάσσει τους εσωτερικούς κανονισμούς των.
 6. Επιβλέπει για την τακτική και ορθή τήρηση των βιβλίων και πρακτικών των οργάνων του σωματείου.
 7. Έχει το δικαίωμα να αποδέχεται δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομιές και κάθε άλλο ευεργέτημα, με πλειοψηφία των μισών τουλάχιστον μελών του. Η αποδοχή κληρονομιάς γίνεται πάντοτε «επ’ ωφελεία απογραφής».
 8. Το Δ.Σ. δικαιούται να αγοράζει και να εκποιεί κινητά πράγματα οποιασδήποτε αξίας.

Άρθρο 12ο

 1. Το σωματείο εκπροσωπείται στις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις του, από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
 2. Τα έγγραφα του σωματείου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.
 3. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει την διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας σε ορισμένο ή ορισμένα άτομα από τα μέλη του, ή σε ομάδες εργασίας.
 4. Το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να ορίσει ένα (1) τακτικό μέλος του σωματείου το οποίο θα το εκπροσωπεί σε εργασίες εκτός Χίου.

Άρθρο 13ο – Εκλογή Μελών Δ.Σ.

 1. Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα μέλους του Δ.Σ., υποβάλλουν σχετική δήλωση έγγραφη από την ημέρα προκήρυξης των εκλογών στο Δ.Σ. του σωματείου ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Η προκήρυξη των εκλογών για νέο Δ.Σ., και νέα Εξ. Επ., γίνεται δύο ημέρες πριν την διενέργεια τους. Η προθεσμία των δηλώσεων των υποψηφίων λήγει 15 ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Το Δ.Σ. αφού εξετάσει την εγκυρότητα όλων των υποψηφιοτήτων καταρτίζει πίνακα των υποψηφίων, τον οποίον ανακοινώνει από την προηγούμενη των εκλογών και αναρτά σε φανερό σημείο της αίθουσας συνελεύσεων, αντίγραφο δε μεταδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή, που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.
 2. Το ψηφοδέλτιο με το οποίο διενεργείται η ψηφοφορία είναι έντυπο και κοινό για όλους τους υποψηφίους. Σ’ αυτό δε αναγράφονται με αλφαβητική σειρά, το ένα κατόπιν του άλλου, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων.
 3. Η προτίμηση των ψηφοφόρων για καθένα από τους υποψηφίους , εκδηλώνεται με σταυρό που σημειώνεται πλάι στο ονοματεπώνυμό του.
 4. Άκυρο ψηφοδέλτιο θεωρείται:


Α. Εκείνο που αναγράφει ονόματα που δεν περιέχονται στον κατάλογο των υποψηφίων.
Β. Εκείνο που δεν έχει την σφραγίδα του σωματείου και μονογραφή ενός τουλάχιστον μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής.
Γ. Εκείνο που περιέχει σύνολο σταυρών προτιμήσεως μεγαλύτερο από τον αριθμό εκείνα που πρέπει να εκλεγούν σαν τακτικά.
Δ. Εκείνο που φέρει οποιοδήποτε σημάδι, με το οποίο παραβιάζεται το μυστικό της ψηφοφορίας.

 1. Η κρίση περί εγκυρότητας ή ακυρότητας των ψηφοδελτίων ανήκει στην Εφορευτική Επιτροπή, που σε περίπτωση ασυμφωνίας, αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, εφαρμόζονται τα ισχύοντα από την σχετική Νομοθεσία.
 2. Τα ψηφοδέλτια συγκεντρώνονται μέσα σε ψηφοδόχο κατάλληλα σφραγισμένη.

Άρθρο 14ο – Καθήκοντα Προέδρου.

 1. Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον των δικαστηρίων και πάσης αρχής.
 2. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτατες συνεδριάσεις, εισηγείται σε κάθε θέμα που αφορά το σωματείο και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.
 3. Υπογράφει με το Γ.Γ. όλα τα έγραφα του σωματείου.
 4. Επιβλέπει την ταμειακή και λογιστική Υπηρεσία και υπογράφει τις εντολές πληρωμών και εισπράξεων.
 5. Εκθέτει τον απολογισμό της δράσεως του Δ.Σ. και την κατάσταση του Σωματείου στην τακτική Γενική Συνέλευση.
 6. Έχει την ανώτατη επίβλεψη πάνω στις διάφορες ενέργειες του σωματείου και συμμετέχει ενεργά σε αυτές.
 7. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο αρχαιότερος σύμβουλος, αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο Αντιπρόεδρος.
 8. Ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να ενημερώνει το συμβούλιο, πριν και μετά από κάθε ενέργεια του, για την οποία απαιτείται απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 15ο – Καθήκοντα Αντιπροέδρου.

 1. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σ’ όλα του τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες, αφού ενημερωθεί προς τούτο.
 2. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει με απόφασή του ορισμένα άλλα καθήκοντα και αρμοδιότητες στον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 16ο – Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα.

 1. Ο Γ.Γ. συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και τα εξερχόμενα έγγραφα, θέτει υπ’ όψη του Δ.Σ. την αλληλογραφία, τηρεί αρχείο, το μητρώο μελών, το πρωτόκολλο αλληλογραφίας, φυλάσσει την σφραγίδα του σωματείου και υπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγραφα και εντάλματα πληρωμών.
 2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον Γ.Γ. αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. μετά από απόφασή του.

Άρθρο 17ο – Καθήκοντα Ταμία.

 1. Ο Ταμίας φροντίζει για την οικονομική διαχείριση του σωματείου, τηρώντας τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία.
 2. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο στο Δ.Σ. λεπτομερή έκθεση της οικονομικής καταστάσεως του σωματείου και είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων ή οικονομική ανωμαλία.
 3. Υποχρεούται να καταθέτει σε τράπεζα που ορίζει, κάθε χρηματικό ποσό που εισπράττει μέσα σε δέκα ημέρες από την είσπραξη, πέραν του ποσού των 30.000 δρχ, το οποίο κρατεί για τις τρέχουσες ανάγκες του σωματείου. Επίσης ενεργεί τις αναλήψεις, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ.
 4. Ειδικότερα ο Ταμίας:


Α. Ενεργεί κάθε είσπραξη εκδίδοντας διπλότυπα γραμμάτια εισπράξεων που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Γραμματέα.
Β. Ενεργεί τις πληρωμές μετά από σχετικό ένταλμα, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
Γ. Φυλάττει το περιεχόμενο του ταμείου και τα αποδεικτικά έγραφα και στοιχεία.

 1. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τον Ταμία αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 18ο – Πόροι – Διάφορα Οικονομικά Θέματα.

 1. Πόροι του σωματείου είναι οι εγγραφές των μελών του, το δικαίωμα εγγραφής, τυχόν δωρεές, κληροδοτήματα, εισπράξεις από τυχόν καλλιτεχνικές παραστάσεις, χορευτικές επιδείξεις, γιορτές, χοροεσπερίδες, κ.λπ., κρατικές ή δημοτικές επιχορηγήσεις, τόκοι κεφαλαίων και ότι άλλο ήθελε εξασφαλιστεί νόμιμα.
 2. Το Δ.Σ. εγκρίνει σε μέλος του σωματείου μόνο τα οδοιπορικά έξοδα για εκτέλεση υπηρεσίας του σωματείου, μέσα ή έξω από την έδρα του.
 3. Αναλήψεις οποιουδήποτε ποσού γίνονται μόνο από τον Ταμία και ένα μέλος του Δ.Σ. εξουσιοδοτημένο με απόφασή του.
 4. Καμία πληρωμή δεν γίνεται χωρίς απόφαση του Δ.Σ.
 5. Ο έλεγχος της οικονομικής καταστάσεως του σωματείου γίνεται κάθε χρόνο από την Εξελεγκτική Επιτροπή του άρθρου του καταστατικού, η οποία συντάσσει σχετική έκθεση.
 6. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους και η έκθεση της Εξελεγκτικής επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου.

Άρθρο 19ο – Γενικές Συνελεύσεις.

 1. Η Γεν. Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ., τακτικά μεν μέσα στον Ιούλιο ή Αύγουστο κάθε χρόνου, έκτατα δε όταν κρίνει τούτο απαραίτητο το ίδιο το Δ.Σ., ή το ζητήσει με έγγραφο του το ¼ των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών, με καθορισμένο θέμα συζητήσεως.

Άρθρο 20ο – Προσκλήσεις.

 1. Τα μέλη καλούνται στις Γενικές Συνελεύσεις, με ατομικές προσκλήσεις, που γράφουν απαραίτητα, τον τόπο, τον χρόνο, τα θέματα που θα συζητηθούν και κάνουν μνεία ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνέλευση θα επαναληφθεί σε ορισμένο τόπο και χρόνο με τα ίδια θέματα, οπότε θεωρείτε ότι έχει επιτευχθεί απαρτία οποιαδήποτε απ΄ τα μέλη κι αν παρουσιαστούν.
 2. θέματα που δεν γράφονται στην πρόσκληση δεν συζητούνται στην Γενική Συνέλευση.
 3. Τις προσκλήσεις υπογράφει ο πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο αναπληρωτής του.
 4. Οι προσκλήσεις στέλνονται ένα μήνα πριν από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21ο – Απαρτία Γενικής Συνέλευσης.

 1. Κάθε Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σε αυτήν τουλάχιστον το 1/3 των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών του σωματείου.
 2. Όταν κατά την έναρξη της συνελεύσεως βεβαιωθεί η απαρτία αυτή, θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι την λήψη της συζητήσεως όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
 3. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται και πάλι εντός 15 ημερών, οπότε θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί απαρτία οποιαδήποτε από τα μέλη κι αν παραστούν.

Άρθρο 22ο – Ψήφος.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής ψήφου στις Γ.Σ., έχουν τα τακτικά και ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του σωματείου. Ειδικά το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις αρχαιρεσίες προς ανάδειξη Δ.Σ., έχουν τα μέλη μόνο μετά πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους, εξαιρουμένων των ιδρυτικών μελών.
 2. Ταμειακά τακτοποιημένα είναι τα μέλη, που έχουν πληρώσει την συνδρομή του προηγούμενου έτους της Γεν. Συνέλευσης, εφόσον η Συνέλευση συγκαλείται το πρώτο εξάμηνο. Όταν η Συνέλευση συγκαλείται μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους τότε ταμειακά τακτοποιημένα είναι τα μέλη που πλήρωσαν την συνδρομή του τρέχοντος έτους.
 3. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει μέχρι της ενάρξεως της Γ.Σ.

Άρθρο 23ο – Εργασίες Συνελεύσεως.

 1. Στις Γ.Σ. εκλέγεται τριμελές προεδρείο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. που διευθύνει τις εργασίες της και φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και από δύο Γραμματείς που κρατούν τα πρακτικά και βοηθούν τον Πρόεδρο στο έργο του.
 2. Μέχρι της εκλογής του Προέδρου, στη Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. που ελέγχει την ύπαρξη της απαρτίας.
 3. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. δεν έχει το δικαίωμα να διακόψει τις εργασίες της Γ.Σ. προ της συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εκτός αν περί της διακοπής ή αναβολής αποφασίσει η Γ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών.

Άρθρο 24ο – Λήψη Αποφάσεως.

 1. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με πλειοψηφία των παρευρισκομένων εκτός αν το καταστατικό ορίζει μεγαλύτερη.
 2. Οι αποφάσεις και τα πρακτικά της Γ.Σ. γράφονται στα βιβλία πρακτικών της Γ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς του Προεδρείου.

Άρθρο 25ο – Ψηφοφορία.

 1. Οι ψηφοφορίες διενεργούνται είτε με ανάταση του χεριού είτε μυστικά και ποτέ δια βοής.
 2. Κάθε ψηφοφορία που αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα μομφής προς το Δ.Σ. και προσωπικά ζητήματα είναι μυστική.
 3. Οι μυστικές ψηφοφορίες διεξάγονται με ψηφοδέλτιο. Για τον σκοπό αυτό εκλέγεται από την Γ.Σ. τριμελής εφορευτική επιτροπή, η οποία φροντίζει για την συλλογή και διαλογή των ψήφων, την κατάρτιση ονομαστικού καταλόγου όσων ψήφισαν με αντίστοιχες υπογραφές τούτων, στο τέλος δε συντάσσει πρακτικό με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, το οποίο υπογράφει η εφορευτική επιτροπή.
 4. Αν κατά την ψηφοφορία προκύψει ισοψηφία, επανέρχεται το θέμα σε άλλη Γ.Σ. για συζήτηση και λήψη απόφασης.
 5. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας το Δ.Σ. παραδίδει στην εφορευτική επιτροπή κατάλογο μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, το απαραίτητο εκλογικό υλικό και την ψηφοδόχο, η οποία ελέγχεται από την εφορευτική επιτροπή.
 6. Απαγορεύεται η ψηφοφορία δι’ αντιπροσώπου ή με εξουσιοδότηση.

Άρθρο 26ο – Αρχαιρεσίες.

 1. Κατά την Γ.Σ. και αμέσως μετά την Γ.Σ. εφ’ όσον προβλέπονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή, μεταξύ των μελών που δεν έχουν υποβάλει υποψηφιότητα.
 2. Η εφορευτική επιτροπή μετά την εκλογή της παραλαμβάνει από το Δ.Σ. την ψηφοδόχο, τα ψηφοδέλτια, κατάλογο μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, ως και τις δηλώσεις υποψηφιοτήτων και διενεργεί και τις αρχαιρεσίες.
 3. Η εφορευτική επιτροπή μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγει την ψηφοδόχο, καταμετρά τα ψηφοδέλτια που βρέθηκαν μέσα σε αυτή σε αντιπαραβολή με τον αριθμό αυτών που ψήφισαν και σε συνέχεια προβαίνει σε διαλογή των ψηφοδελτίων, σε κατάταξη των υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας και σε ανακήρυξη των επιτυχόντων για το Δ.Σ. καθώς και των αναπληρωματικών των. Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά των εκλεγμένων συμβούλων , τακτικών και αναπληρωματικών, καθορίζεται με κλήρωση που διενεργεί η εφορευτική επιτροπή.
 4. Η εφορευτική επιτροπή μετά το τέλος των αρχαιρεσιών συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο καταχωρείται και κάθε τυχόν ένσταση που ήθελε υποβληθεί κατά του κύρους αυτών, με την κρίση της επιτροπής πάνω σε αυτήν. Τόσον η ένσταση που τυχόν υποβληθεί κατά του κύρους αυτών, όσον και η κρίση της επιτροπής σχετικά με την ένσταση, για κανένα λόγο δεν μπορεί να ανατρέψει το αποτέλεσμα της εκλογής.

Άρθρο 27ο – Εξελεγκτική Επιτροπή.

 1. Η Γ.Σ. μαζί με την εκλογή του Δ.Σ. εκλέγει και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Για τη επιτροπή εκλέγονται 3 τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά.
 2. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας στην Εξ. Επ., ισχύει ότι και για το Δ.Σ. Μόνο σε περίπτωση που δεν έχουν δηλωθεί υποψηφιότητες από πριν, τότε δηλώνονται στη Γ.Σ. με αυτοπροτάσεις ή προτάσεις από άλλους, οπότε διενεργείται ψηφοφορία με ανάταση χειρός. Ο πρώτος σε πλειοψηφία από τους εκλεγέντας προεδρεύει της Εξ. Επ.
 3. Η Εξ. Επ., που έχει διετή θητεία, έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποτεδήποτε της περιουσιακής καταστάσεως και της οικονομικής διαχειρίσεως του σωματείου. Υποβάλλει δε στη Γ.Σ. έκθεση περί της διαχειρίσεως του προηγούμενου έτους.

Άρθρο 28ο – Λογοδοσία.

 1. Κατά την ετήσια Γ.Σ. το Δ.Σ. με τον Πρόεδρο του θέτει υπόψη των μελών της Συνελεύσεως, τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, γίνεται ο απολογισμός της ταμειακής διαχειρίσεως από τον Ταμία και υποβάλλεται η σχετική έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 29ο – Δικαιοδοσία Γενικής Συνέλευσης.

 1. Η Γ.Σ. των μελών είναι το κυρίαρχο σώμα και το ανώτατο όργανο, το οποίο αποφασίζει για τις υποθέσεις του σωματείου και ασκεί την ανώτατη πάνω σε αυτές εποπτεία.

Ειδικά η Γ.Σ. έχει τις εξής δικαιοδοσίες:

 1. Εκλέγει το Δ.Σ. και την Εξ. Επ, ελέγχει την δράση τους και απαλλάσσει αυτά ή ορισμένα μέλη από τα καθήκοντά τους.
 2. Αποφασίζει για την έγκριση των πεπραγμένων και απαλλάσσει το Δ.Σ. και την Εξ. Επ. από κάθε ευθύνη για τον απολογισμό του χρόνου που έληξε.
 3. Αποφασίζει πάνω σε παράπονα που υποβάλλονται κατά του Δ.Σ. και της Εξ. Επ.
 4. Αποφασίζει τελεσίδικα και αμετάκλητα για την εγγραφή και διαγραφή των τακτικών μελών, μετά από άσκηση προσφυγής σε αυτά.
 5. Αποφασίζει για την αγορά, εκποίηση και υποθήκευση της ακινήτου περιουσίας του σωματείου.
 6. Τροποποιεί και συμπληρώνει το καταστατικό κατά το επόμενο άρθρο και αποφασίζει πάνω σε διαφορές για την ερμηνεία αυτού.

Άρθρο 30ο – Τροποποίηση Καταστατικού.

 1. Το καταστατικό τούτο μπορεί να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί μόνο με απόφαση της Γ.Σ., ειδικά για τον σκοπό αυτό συγκαλουμένης, με μόνο θέμα της ημερησίας διάταξης την τροποποίηση. Τα άρθρα που πρόκειται να τροποποιηθούν πρέπει να αναγράφονται στην ημερησία διάταξη της Γ.Σ., η δε σχετική απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία των ¾ των αποτελούντων την απαρτία ψήφων. Απαρτία θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί με την παρουσία τουλάχιστον των μισών συν ένα μελών (ν/2 + 1) από τα τακτικά και ταμειακά τακτοποιημένα μέλη.

Άρθρο 31ο – Σφραγίδα.

 1. Το σωματείο έχει ως έμβλημα το άγαλμα της Ελευθερίας.
 2. Το σωματείο έχει δική του σφραγίδα στην οποία αναγράφεται κυκλικά η επωνυμία, δηλ. «ΕΝΩΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΧΙΟΥ – ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» και στο κέντρο φέρει το έμβλημά του.

Άρθρο 32ο – Διάλυση Σωματείου.

 1. Πέραν από τις προβλεπόμενες από τον νόμο περιπτώσεις, το σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ., η οποία συγκαλείται ειδικά για αυτόν τον λόγο και έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά συν ένα των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία ¾ των παρόντων μελών.

Άρθρο 33ο

 1. Όταν διαλυθεί το σωματείο αυτοδικαίως βρίσκεται σε κατάσταση εκκαθαρίσεως. Την εκκαθάριση διενεργεί το Δ.Σ. του σωματείου. Σε περίπτωση διαφωνίας ο εκκαθαριστής διορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Χίου.
 2. Ο χρόνος εκκαθάρισης του σωματείου σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Παράταση τούτου για ένα τρίμηνο, είναι δυνατή, μόνο εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, κατά την κρίση του Πρωτοδικείου. Ο εκκαθαριστής έχει υποχρέωση να υποβάλλει μετά το τέλος του έργου του, στη εποπτεύουσα αρχή έκθεση για τις ενέργειές του με σκοπό την εκκαθάριση της περιουσίας του σωματείου. Η απομένουσα μετά την εκκαθάριση περιουσία του σωματείου περιέρχεται κατά 50% στο Δημόσιο Γηροκομείο και κατά 50% στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο.

Άρθρο 34ο

 1. Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από 34 άρθρα, συντάχτηκε και ψηφίστηκε όπως έχει από την Γ.Σ. των μελών του σωματείου, της 17ης/2/1988 και θα τεθεί σε εφαρμογή μετά την εγγραφή του στο ειδικό βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Χίου.